Публічна оферта

ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання інформаційно-навчальних послуг

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛАРІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запис № 23390000000008985 від 05.05.2009 р., (надалі іменується – «Виконавець»), з однієї Сторони,
та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність та\або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – «Замовник»), з іншої Сторони,
надалі разом іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір (оферту) про надання інформаційно-навчальних послуг (надалі іменується – Договір) про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
З метою цієї належного розуміння умов цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
– Договір про надання інформаційно-навчальних послуг – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційно-навчальних послуг, який укладається внаслідок прийняття цієї оферти (акцептування) Виконавця Замовником.
– Інформаційно-навчальні послуги (надалі-Послуги) – будь-які послуги Виконавця з надання навчання/інформації/консультації, які здійснюються через очні заходи або онлайн, шляхом проведення тематичного тренінгу-навчання та/або інформаційно-навчального вебінару та/або конкретної навчальної програми – спеціальної форми передачі інформації, спрямовані на отримання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності за встановлену Виконавцем плату. Види і вартість Послуг визначені на Сайті Виконавця, в том числі з наданням обмеженого доступу Замовника до Сайту для участі в тематичних тренінгах-навчаннях в форматі інформаційно- навчального вебінарів та/або конкретної навчальної програми, супутніх їм вебінарів, а також навчально-інформаційних послуг Виконавця з наданням за плату мультимедійних вебінарів та/або конкретних навчальних програм (вебінари в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв’язок і відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (VoIP), використовуючи технології пірінгових мереж (ZOOM- консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання Послуг визначаються Виконавцем самостійно.
– Виконавець – особа, що висунула пропозицію певній стороні укласти Договір з урахуванням викладених умов, власник інтернет-сайту і має право надати Послуги Замовнику на умовах цього Договору.
– Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.
– Сайт – інтернет-сайт(сайти) і відповідно їх домени другого і третього рівня: https://larina.kiev.ua/, які використовуються Виконавцем на праві власності.
– Навчально-інформаційні матеріали – відео, аудіо, текстові матеріали, презентація, інтерактивний матеріал, відео- та/або аудіозапис тематичного тренінгу-навчання та/або інформаційно-навчального вібінару та/або конкретної навчальної програми, домашнє завдання, інформація, друковані матеріали тощо.
У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в цьому розділі. В такому разі тлумачення терміну здійснюється відповідно до тексту цього Договору.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (Акцепту) Замовника на укладення Договору(Оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст.ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Договір( публічна Оферта) вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої з наступних дій :
– з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та здійснення оплати (в т.ч. частково відповідно до розкладу зазначеному на веб-сторінці за посиланням: https://larina.kiev.ua/) Замовником або іншою уповноваженою ним особою вартості послуг Виконавця;
– фактичне користування Послугами за цим Договором;
– здійснення з боку Замовника будь-якої іншої дії спрямованої на прийняття пропозиції укласти цей Договір.
1.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень.)
1.5. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем Послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець пропонує та зобов’язується після акцептування цього Договору надати Замовнику оплатні Послуги з певного тематичного тренінгу-навчання та/або інформаційно-навчальному вебінару та/або конкретної навчальної програми форматі (надалі іменується – тренінг та/або вебінар та/або програма), вказаних на веб-сайті Виконавця https://larina.kiev.ua/, в інтерактивному очному та/або онлайн форматі, або шляхом надання Замовнику відеозапису тренінгу та/або вебінару та/або програми за плату, або надання супутніх інформаційних послуг Виконавцем у формі консультацій, виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх вартість на умовах цього Договору.
2.2. Послуги Виконавця, в залежності від обраних Замовником, можуть включати один або декілька тренінгів та/або вебінарів та/або програм за напрямками:
– Курс НЛП Практік;
– Курс НЛП Мастер;
– Курс НЛП Тренер;
– Курс Еріксоновскій Гіпноз;
– Курс визначення брехні;
– інші Курси.
Програма, обсяг кожного з тренінгів та/або вебінарів та/або програм, їх опис, тривалість та інша інформація розміщені на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://larina.kiev.ua/.
Даний перелік послуг не є вичерпним та може бути уточнений Сторонами.
2.3. Послуги надаються Виконавцем в рамках обраного Замовником тренінгу та/або вебінару та/або програми. 2.4. Отримувачем Послуг за цим Договором може бути Замовник або особа, яка визначена Замовником.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
3.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем особисто та/або викладачами з боку Виконавця та/або залученими ним фахівцями(партнерами) для виконання Послуг, шляхом проведення очних та/або онлайн-
занять в режимі реального часу або у запису, за обраним Замовником напрямком тренінгу та/або вебінару та/або програми, та/або з наданням або без надання Замовнику доступу до Навчально-інформаційних матеріалів.
Послуги надаються очно шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях/онлайн кімнатах, наданих Виконавцем та\або онлайн- дистанційно в мережі Інтернет, згідно встановленого Виконавцем розкладу протягом часу, що вказаний для проведення відповідного тренінгу та/або вебінару та/або програми.
Обов’язкова умова для надання Послуг в онлайн форматі є сукупність технічних можливостей (вільний доступ до мережі Інтернет та наявність електронного пристрою, який за своїми характеристиками здатний підключатися до мережі Інтернет, платформи «ZOOM» тощо) та умінь (здатність вільно користуватися електронним пристроєм та програмним забезпеченням) Замовника прийняти Послуги в такому форматі.
3.2. Замовнику після акцептування цього Договору, надається обмежений доступ до онлайн-площадки/сервісу (з відповідним паролем) Виконавця, на якій протягом всієї тривалості Послуги, будуть розміщуватись посилання на онлайн-заняття та/або Навчально-інформаційні матеріали. Виконавець може направляти Замовнику запис онлайн-занять (після їх проведення), та/або Навчально-інформаційні матеріали на електронну адресу або інший месенджер Замовника, на його запит.
3.3. Надання Замовнику Послуг можливо за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я Замовника, адреса його електронної пошти, телефон.
3.4. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля наданого йому Виконавцем. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця письмово за електронною адресою: nlptanya@gmail.com.
3.5. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги в термін, зазначений на Сайті або надати Замовнику відповідний доступ до закритої зони Сайту в залежності від вибору Замовником Послуги, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця, якщо інше не буде обумовлено програмою або окремо погоджено Сторонами.
3.6. У разі, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав доступу до Послуг, йому з відповідним повідомленням необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою та\або телефоном, зазначеними на сайті: https://larina.kiev.ua/.
3.7. У разі неможливості надання Послуг у раніше визначені терміни, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести терміни їх надання повідомивши про це Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця за посиланням: https://larina.kiev.ua/.
3.8. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе зобов’язання несення витрат пов’язаних з отриманням Послуг згідно з цим Договором, також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг. Замовник розуміє, що реалізація та застосування знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг, буде залежати від його персональних навичок, здібностей, традицій.
3.9. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Послуг певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.
Виконавець дотримується політики рівних можливостей, яка базується на засадах справедливості, гідності та поваги.
3.10. Виконавець в ході надання Послуг має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» – певних дій Замовника, що плануються і доручених Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення тренінгу та/або вебінару та/або програми, надбання ним досвіду вирішення конкретних завдань в рамках теми, оцінки рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв’язку на електронну пошту або іншим способом, що обговорюються Сторонами окремо в кожному випадку.
3.11. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови в поверненні коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обґрунтовувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається Сторонами.
3.12. Гарантійний термін повернення коштів сплачених Замовником завчасно Виконавцю становить 3 (три) календарних дні до початку проведення відповідного тренінгу та/або вебінару та/або програми та/або до моменту отримання паролів доступу до закритої зони Сайту, де знаходяться записи до проведення тренінгу та/або вебінару та/або програми, що беззастережно приймається Сторонами. Для деяких до проведення тренінгу та/або вебінару та/або програми даний термін може бути скорочений Виконавцем до 1 (одного) календарного дня, про що Виконавець зобов’язаний сповістити Замовника перед набуттям ним відповідного тренінгу та/або вебінару та/або програми. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатись не будуть.
3.13. Умови гарантійних термінів повернення коштів за надання Послуг втрачають силу при переведенні оплати з одного тренінгу та/або вебінару та/або програми на інші.
3.14. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів протягом гарантійного терміну, внесених в якості оплати за тренінг та/або вебінар та/або програму у записі, за винятком виробничого браку і інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія з записом очного тренінгу та/або вебінару та/або програми, Виконавцем не розглядаються .
3.15. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь відповідного тренінгу та/або вебінару та/або програми (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за відповідний тренінг та/або вебінар та/або програму і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовнику.
3.16. У випадку запізнення/пропуску Замовником тренінгу та/або вебінару та/або програми з будь-яких причин сплачені кошти за Послуги Замовнику не повертаються.
3.17. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем: – для онлайн-занять в режимі реального часу – з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник); – щодо надання доступу до записів, Навчально-інформаційні матеріалів – з моменту реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до записів або матеріалів (в незалежності від того чи користувався ними Замовник).
3.18. Всі претензії Замовника з питань надання Послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі за допомогою подачі заявки на сайті https:/larina.kiev.ua/, протягом 2 (двох) днів з моменту надання Послуг. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня її одержання, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією і про задоволення вимоги про повернення грошових коштів. Претензії отримані Виконавцем після означено строку не розглядаються.
3.19. У разі якщо протягом строку визначеного п. 3.18 цього Договору Виконавець не отримав претензію, вважається, що Послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі та в строк та прийняті Виконавцем без зауважень та без підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг в письмовій формі. В разі необхідності Акти приймання-передачі наданих послуг можуть підписуватись на вимогу Виконавця за згодою Сторін. За окремим запитом Замовника Виконавець може надати довідку про отримані Замовником Послуги та їх вартість.
3.20. У разі згоди з претензію та прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів Замовником, вони повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах на кредитну карту, особистий рахунок, або інші реквізити узгоджені Сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде вислана Замовнику листом по електронній пошті. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою в сканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні заяви за формою, яка буде вислана Замовнику листом по електронній пошті). Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця.
3.21. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і скановану заяву Замовника за формою отриманою від Виконавця. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається Сторонами.
3.22. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, а також будь-яка комерційна інформація (у тому числі технічна та інша інформацію, отримана від іншої Сторони в процесі виконання цього Договору) про умови співпраці Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, у межах більших ніж зазвичай необхідні для подання всіх форм звітності, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.
3.23. Сторони згодні, що до вимушених розголошенням не належать випадки стандартної передачі даних контрагента органам державної влади і контролю в порядку і строки визначені законодавством України.
3.24. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення і виконання цього Договору відповідно до його умов.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Виконавець зобов’язується після оплати Послуг надати Замовнику доступ до Сайту з використанням облікового запису Замовника.
4.1.2. Надати Послуги Замовника якісно, в повному обсязі та в строк, відповідно до умов цього Договору, тільки за умови оплати Замовником вартості Послуг Виконавця, у відповідності до цього Договору.
4.1.3. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час надання Послуг Навчально-інформаційні матеріалами. Технічно супроводжувати он-лайн трансляції. Надавати Замовнику онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця.
4.1.4. Зберігати і обробляти персональні дані Замовника, забезпечуючи їх конфіденційність в процесі їх обробки та використовувати їх виключно для якісного надання Послуг Замовнику.
4.1.5. Інформувати Замовника про перенесення Послуг (тренінгу та/або вебінару та/або програми) із причин, що залежать від Виконавця.
4.1.6. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Послуги з причин, які не залежних від Виконавця.
4.1.7. Після проходження курсу і захисту сертифікації в повному обсязі Замовником видати диплом недержавного зразка.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. На власний розсуд обирати програму, методи та прийоми надання Послуг, що не суперечить цьому Договору.
4.2.2. Виконавець має право, із збереженням основних умов та предмету Договору, змінювати тривалість Послуг (тренінгу та/або вебінару та/або програми) та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника.
4.2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення Послуг (тренінгу та/або вебінару та/або програми та/або кількість інформації (занять), та/або продовжити їх терміни проведення), попередньо повідомивши Замовника, шляхом розміщення інформації на сайті: https://larina.kiev.ua/ або направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника.
4.2.4. У разі потреби замінити викладача на іншого, з відповідною кваліфікацією і досвідом в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника.
4.2.5. Скасувати доступ Замовника до Сайту та/або надання Послуги у разі порушення термінів оплати за графіком, передбачених цим Договором, до повної оплати.
4.2.6. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення Замовником правил надання Послуг (тренінгу та/або вебінару та/або програми), зазначених в п.4.2.7 даної Оферти, а також умов, зазначених в п. 4.3.4 даної Оферти без повернення Замовнику внесеної плати Послуг.
4.2.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника на будь-якому очному чи он-лайн тренінгу та/або вебінарі та/або програмі та/або при проведенні консультацій, без повернення Замовнику внесеної плати, в разі порушення Замовником правил поведінки та вчинення певних дій, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, вчинення образ та/або дискримінації викладачів, адміністрації, інших Замовників Послуг; вчинення дій, які вчиняються на підставі політичної, релігійної, інших форм нетерпимості та особистісної неприязні; умисне відхилення Замовника від теми тренінгу та/або вебінару та/або програми, розповсюдження реклами Замовником; порушення морально-етичних норм, вжиття ненормативної лексику і жестів, вчинення неадекватної, агресивної поведінки, вчинення сварок, застосування фізичної силу для вирішення будь-яких питань; принесення до приміщення Виконавця тварин, алкогольних/наркотичних напоїв, зброї, небезпечних, колючих/ріжучих предметів; порушення правила пожежної безпеки, правила електробезпеки; перебування на тренінгу та/або вебінарі та/або програми в стані алкогольного/наркотичного/токсичного сп’яніння тощо.
4.2.8. Після закінчення терміну оплаченої участі Замовника на тренінгу та/або вебінарі та/або програмі, посилання доступу до Навчально-інформаційні матеріали, які отримуються Замовником у зв’язку з участю в очному чи он-лайн тренінгу та/або вебінарі та/або програмі повторно не надаються.
4.2.9. На власний розсуд змінювати спеціалізоване програмне забезпечення на інше спеціалізоване програмне середовище, доступ до якого надається Замовнику.
4.2.10. Змінити/доповнити/відкликати Оферту. Вносити зміни/доповнення в цей Договір. Змінити ціни на Послуги. Встановлювати/змінювати формат, розклад надання Послуг. На власний розсуд формувати/змінювати склад міні-групи/груп при наданні Послуг.
4.2.11. Не допустити Замовника до очного тренінгу та/або вебінару та/або програми Замовника з ознаками респіраторно-вірусної інфекції/небезпечної інфекційної хвороби.
4.2.12. Здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України. 4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення відповідного облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації.
4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату та прийняти Послуги Виконавця.
4.3.3. Забезпечити свою явку на тренінг та/або вебінар та/або програму та/або консультацію для отримання Послуг.
4.3.4. Замовник зобов’язується будь-яким чином та у будь-який спосіб не відтворювати, не поширювати, не повторювати, не копіювати, не передавати третім особам доступ, публічно не відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, не публікувати надані Виконавцем Послуги та/або Навчально-інформаційні матеріали в будь-яких інших виданнях, в блогах, на особистих сайтах, сторінках в соціальних мережах тощо в будь-якому вигляді, за плату чи безкоштовно, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію, матеріали, код доступу тощо, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Послуг, за винятком їх використання в особистих цілях і для особистого використання Замовника.
4.3.5. Замовник зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Сайту. Замовник зобов’язаний входити на Сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного персонального комп’ютера (електронного пристрою, що надає можливість отримати послуги за цим Договором).
4.3.6. Демонструвати взаємну повагу до викладацького складу, адміністрації Виконавця та інших Замовників Послуг та дотримуватись правил поведінки при отриманні Послуг, зазначених в п.4.2.7 цієї Оферти.
4.3.7. Дбайливо ставитися до будь-якого майна Виконавця. В разі нанесення матеріальних збитків Виконавцю – відшкодувати їх у повному обсязі.
4.3.8. Замовник несе персональну відповідальність за цінні речі, принесені та/або залишені без нагляду в приміщенні Виконавця при проведенні тренінгу та/або вебінару та/або програми та/або консультації.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Отримати Послуги належної якості.
4.4.2. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за відплатним надання послуг. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.
4.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про організацію і виконання Послуг. Обрати тренінг та/або вебінар та/або програму, формат навчання, форму навчання (в тому числі індивідуально/міні-група/група) тощо.
4.4.3. Отримати диплом недержавного зразка за умови проходження курсу в повному обсязі.
4.4.4. Достроково розірвати цей Договір.
4.4.5. Здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість Послуг Виконавця розміщена на веб-сторінці за посиланням: https://larina.kiev.ua/ та залежить від обсягу обраних Замовником напрямів тренінгу та/або вебінару та/або програми, що надаються за цим Договором.
5.2. Надання послуг здійснюється на умовах 100% передоплати або відповідно до розкладу оплати, що зазначаються на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://larina.kiev.ua, якщо інше не узгоджене Сторонами.
5.3. Вартість Послуг не включає комісію банків/платіжних систем, що стягується підчас здійснення платежу.
5.4. Оплата Послуг здійснюється Замовником або іншою уповноваженою ним особою, у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі або за допомогою платіжних систем, шляхом внесення передоплати або відповідно до графіку на веб сторінці за посиланням: https://larina.kiev.ua/.
Оплата Послуг за цим Договором платіжними системами здійснюються одним із способів пропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе: – оплату електронними грошима; – оплату через платіжні термінали або інтернет-банкінг; – оплату на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр; – оплату через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб); – інші способи оплати за попереднім погодженням з Виконавцем.
5.5. Датою оплати Послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.6. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: П.І.Б та найменування тренінгу та/або вебінару та/або програми та/або консультації. Після здійснення оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (телефон, e-mail) та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання Послуг за цим Договором. У разі неповідомлення Замовником означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання Послуг за цим Договором.
5.7. Замовник може отримати знижку на оплату Послуг. Умови надання знижки на оплату Послуг Виконавця доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали та/або через сайт Виконавця.

6. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА
6.1. Усі авторські та суміжні права зокрема, але не виключно на тренінг та/або вебінар та/або програму, їх записи, Навчально-інформаційні матеріали, зображення, фото, відео, аудіо, логотипи, графіку, звуки, тощо належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях для виконання цього Договору. Всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності та/або дозвіл на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Договором.
6.2. Шляхом укладення цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного Кодексу України на те, що Замовник може бути знятий Виконавцем на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку, електронний пристрій тощо. Отримані фото – та відеоматеріали можуть бути відтворені, публічно показані Виконавцем в рекламних/навчальних цілях без письмової згоди Замовника. Всі авторські та суміжні права на отримані фото – , аудіо- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди. Виконавець має право розміщувати логотип, найменування (в разі наявності) та/або його ім’я/найменування Замовника на веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://larina.kiev.ua/ в розділі «Наші кліенти».
6.3. З метою підвищення рівня безпеки та якості надання Послуг в приміщенні Виконавця ведеться відеоспостереження.
6.4. Виконавець може використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. КОМПЕНСАЦІЇ
7.1. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданих Послуг, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, спори підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. До даного Договору застосовується законодавство України.
7.2. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
7.3. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність очікуванням Замовника якості Послуг за його суб’єктивною оцінкою.
7.4. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись Послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, збій, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, перебої в постачанні електроенергії, неприйняття участі у заняттях з незалежних від Виконавця причин тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.
7.5. У разі якщо Замовнику не були надані послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість Послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги (за умови наявності прямої вини Виконавця).
7.6. У разі передачі Замовником будь-яких Навчально-інформаційних матеріалів, записів тренінгу та/або вебінару та/або програми Виконавця та інших даних та/або інформації, отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі безкоштовно або в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику доступ до особистого кабінету, розірвати договір в односторонньому порядку, а Замовник зобов’язується сплатити штраф Виконавцю у розмірі 300% вартості тренінгу та/або вебінару та/або програми, а також на вимогу Виконавця відшкодувати йому спричинені збитки та упущену вигоду. Порушення можуть бути зафіксовані скріншотами екранів, програмними засобами чи фактами доступу третіх осіб чи будь яким іншим розумним засобами.
7.7. Замовник несе відповідальність за достовірність відомостей та персональних даних, вказаних ним.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
9.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками,
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від Сторін причин, а також стан здоров’я Виконавця та Замовника; інші події в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці людей, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини, що знаходяться поза контролем Сторін, тощо.
9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.
9.4. У випадку запровадження карантину органами центральної/місцевої влади або запровадження зазначеними органами карантинних обмежень, умови виконання яких технічно не може забезпечити Виконавець, а також у випадку виявлення ознак небезпечної інфекційної хвороби у Виконавця/третіх осіб, які залучені до виконання зобов’язань згідно умов цього Договору, надання Послуг відбувається виключно в онлайн-форматі, а виконання інших зобов’язань Сторонами цього Договору здійснюється дистанційно. Відновлення звичного режиму надання Послуг відбувається з моменту набрання чинності рішення про скасування карантину/карантинних обмежень відповідним органом влади.
9.5. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних домовленостей.
9.6. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути підтверджено документально.

10. ТЕРМІН ДІЇ. ЗМІНА УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ
10.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://larina.kiev.ua/ і діє до відкликання оферти Виконавцем.
10.2. Договір набуває чинності з моменту акцептування Оферти Замовником і діє 1 (один) рік, але, в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то термін дії цього Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.
10.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни/доповнення в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні. Виконавець повідомляє Замовника про зміни/доповнення Оферти та/або відкликання Оферти шляхом оповіщення на електронну адресу Замовника.
10.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни/доповнення в умови цього Договору. В разі внесення змін\доповнення до цього Договору, вони набирають чинності з моменту розміщення на офіційному вебсайті
Виконавця нової редакції Договору. Замовник погоджується та приймає зміни/доповнення до Договору безумовно та беззастережно.
10.5. Зміна цін на Послуги затверджується Виконавцем. Нові ціни на Послуги застосовуються з першого числа наступного місяця від дня розміщення нових цін на офіційному вебсайті Виконавця. Замовник погоджується та приймає нові ціни на Послуги безумовно та беззастережно. Зміна цін на Послуги не поширюється на Замовника, який здійснив 100% передоплату за весь термін надання Послуг.
10.6. Договір може бути достроково розірваний: – у будь-який час за згодою Сторін; – з ініціативи однієї із Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови договору, відповідного письмового повідомлення іншої Сторони; – з ініціативи однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору; -невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором;- порушення Замовником правил поведінки, зазначених в п.4.2.7 та п. 4.3.4. цього Договору;- добровільної відмови Замовника отримувати Послуги; -за рішенням суду;- з інших підстав, передбачених цією офертою (Договором).

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він погоджується з ними, приймає їх безумовно, беззастережно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
11.2. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.
11.3. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх реквізитів та/або зміну особистих персональних даних.
11.4. У випадах, що не врегульований врегульовані цим Договором, як прийнятою Офертою, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Ларіна Тетяна Олексіївна
____________________ Т.О. Ларіна
Адреса: 03027, Київська обл.,
Києво-Святошинський район,
село Новосілки, вул. Садова, буд. 16, кв. 4
ЄДРПОУ 2825209382
UA 573052990000026008016225454
в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк»
МФО 300711